Stylizovaná gesta a kurtoazní držení částí oděvu v dílech renesančních mistrů


Kultivace gest vznikla už ve starověku v Egyptě a v orientu. V dobách Antiky v Řecku a v Římě byla gesta formou etiky. Cicero vysvětluje, že "mravní krása" se skládá ze čtyř cností. Scientia (zkoumání pravdy, rozvaha a moudrost) - beneficentia neboli liberalitas (ideál spravedlnosti, dodržování smlouvy) - fortitudo (síla a pevnost duše, která učí povznést ducha nad lidskou marnost, materiální statky či závislost) - temperantia neboli modestia (řeč a činy člověka by měly být vykonány s řádem a mírou). Hlavní podstatou gest v Antice byla dokonalost ducha. Vznešenost gest určovala mravní a politickou dokonalost muže. Projevovala se v držení těla, postojem, chůzí, způsobem sezení a ležení u stolu, obličejem, očima a pohyby rukou, pohybem těla a gesty. Ta neměla být ani příliš živá, ale ani příliš mdlá nebo změkčilá. Ve středověké kultuře znamenala gesta charakter duše. Kázeň těla a ovládnutí gest byly schopny pozvednout vnitřní cnost. Stylyzovaná gesta odlišovala postavení šlechty od chudiny. Každý národ, země, společenská vrstva má i dnes různá gesta, kterými lidé vyjadřují své pocity, myšlenky, sdělení svému okolí. Stylyzovaná gest dodávala ladnost postavě, graciéznost svému nositeli, důstojnost ve společenském postavení.
Gesta vyjadřují emoce - ceremoniální gesta při pozdravu, loučení, vítání - rituální gesta při smutku a oplakávání

GESTUS - daná gesta, která představují společenská klišé, či rituální proces.

GESTICULATIO - směs neuspořádaných gest, zmatek, nevázaná a neuspořádaná, marnivá či hříšná.

Od 13. století jsou gesta rozdělena na pocházející od Boha, Ďábla či člověka.

GESTUS - odvozeno od gero, gerere - konat, nést - přehnaná gesta - jásat, radovat se - používali většinou mimové a herci.


DRŽENÍ PLÁŠTĚVidění sv. Bernarda - Filippino Lippi


Duccia di Buoninsegna


Papež Liberius zakládá baziliku - Masolino da Panicale


Sv. Maří Magdalena - Piero della Francesca


VARUJÍCÍ GESTA - upozorňující na důležitost sděleníSybilla Kumská - Andrey del Castagno


Gentský oltář - Hubert a Jan van Eyck


DÁVÁNÍ - nejen fyzické - dary, předměty - ale i rady, příklady - pobídnutí k vyjádření druhé osobyPetrarca - Andrey del Castagno


Pokušení sv. Antonína - Joachim Pateniera


Gesto dávání


Gesto odmítání


ODMÍTÁNÍ - opět na fyzické úrovni - dary, předměty - na úrovni konverzační - nesouhlas, vyjádření nekompromisního odmítavého postojeSv. Uršula - Hans Memling


Zvěstování - Sandro Filipepi (Botticelli)


ŽEHNAJÍCÍ GESTA NÁBOŽENSKÝCH POSTAVKristus vjíždí do Jeruzaléma - Giotto di Bondone


Mystický sňatek sv. Františka - Sassetta


Výjev ze života sv. Petra - Masaccio


Gentský oltář - Hubert a Jan van Eyck


POKLONY - vyjádření pokory a úcty k výše společensky postavenému jedinci - pokleknutí na koleni a jedna ruka na srdci, druhé vzpažená směrek k výše postavenému k vyjádření sdělení slovní formou - pokleknutí na obou kolenech, skřížené ruce na prsou, absolutní výraz pokory vzhledem k výše postavenémuKlanění pastýřů - Tommas Portinari


PROSEBNÁ GESTAUkřižování - Masaccio


PEVNOST GEST PANOVNÍKAOdsouzení a utrpení sv. Štěpána - Bernard Daddi


LADNOST GEST RUKOU DÁMYZvěstování - Filippi Lippi


Madona s karafiátem - Leonardo da Vinci