Všeobecné obchodní podmínky

 

Obsah stránky:

1. Vymezení pojmů a všeobecná ustanovení
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Dodací lhůty
4. Platební podmínky - poštovné a balné
5. Odstoupení od kupní smlouvy - storno objednávky
6. Reklamace a záruka
7. Ochrana osobních údajů
8. Závěrečná ustanovení

1. Vymezení pojmů a všeobecná ustanovení

Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající

Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti jménem společnosti BRAGUETTE s.r.o., Veleslavínova 339/16, 301 00 Plzeň, IČO: 26412799, DIČ: CZ26412799, jež je provozovatelem internetového obchodu Středověký jarmark U Černé labutě. Jedná se o společnost, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů a společností dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazník - kupující (spotřebitel)

Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, tedy pro svou vlastní potřebu.

Zákazník - kupující, který není spotřebitel

Podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a dále obchodním zákoníkem v platném znění.

Uzavření kupní smlouvy

Je právním aktem mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (resp. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího i kupujícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které zároveň slouží jako kupní smlouva spolu s objednávkou potvrzenou a odsouhlasenou prodávajícím i kupujícím a specifikací kupujícím objednaného zboží uvedenou na webových stránkách internetového obchodu Středověký jarmark U Černé labutě v den potvrzení objednávky prodávajícím i kupujícím.

Internetový obchod

Je počítačová aplikace používaná na B2B (business-to-business, česky "obchodník k obchodníkovi") nebo B2C (business-to-consumer, česky "obchodník k zákazníkovi") komerci v prostředí internetu prodávající fyzické zboží nebo služby. Slouží k nabídce a vyhledání zboží a/nebo služeb s možností si je objednat, příjmu objednávek od kupujících (zákazníků), zprostředkování plateb a poskytování dalších informací o výrobcích či řešení reklamací. Kupujícím je umožněno procházet katalog zboží organizované v kategoriích nebo zboží vyhledávat podle parametrů či jen podle shody v názvu nebo popisu. Jednotlivé produkty mají detailní stránku s podrobnějším popisem a výčtem specifik a variant. Internetový obchod slouží jako virtuální místo umožňující zprostředkování obchodu a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Zakázkové zboží

Je zboží, které je sice v katalogové nabídce internetového obchodu, ale je označeno slovy "na zakázku". Jedná se o zboží, které je zhotovováno dle přání kupujícího na základě jeho specifických požadavků nebo o zboží, které je upravováno dle přání a specifických požadavků kupujícího. Na dodací podmínky pro prodej zakázkového zboží se vztahuje ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek přiměřeným způsobem a dále se řídí zvláštními ujednáními mezi kupujícím a prodávajícím ohledně individuální zakázky.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě "Středověký jarmark U Černé labutě" (www.ucernelabute.cz/shop/). Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných a požadovaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud je odlišná od adresy fakturační.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím pod podmínkou zaplacení celé kupní ceny. Do té doby je vlastníkem zboží prodávjící.
 6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci tohoto internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Zobrazení produktu je pouze informativní, produkty se mohou v detailech lišit - např. barvy, odstíny, drobné tvarové niance, atd...
 8. Veškěré informace o změně stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je pečlivě sleduje. Jakékoliv nesrovnalosti je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu. Na pozdní upozornění či hlášení nesrovnalostí benude brán zřetel.

 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající kupujícímu informaci na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v registračním formuláři při objednání zboží.

 

3. Dodací lhůty

Pod pojmem "den" se rozumí pracovní den.

Objednané zboží se prodávající snaží dodat kupujícímu co nejdříve. Pokud se jedná o zboží skladové, je zpravidla zboží dodáváno do 10 pracovních dnů. Pokud se jedná o zboží, které je pouze na objednávku, dodací termín bude sdělen kupujícímu prostřednictví e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v registračním formuláři. Pokud je třeba dodat zboží do konkrétního termínu (například do narozenin), kupující se informuje e-mailem (shop@ucernelabute.cz) či telefonicky (+420 777 681 409), zda je možné zboží dodat dříve. V tomto případě urychlení dodání může být účtována expresní přirážka, o které bude kupující vždy předem informován.

Není-li vybrané zboží dostupné v uvedeném termínu, je kupující ihned po obdržení objednávky vyrozuměn e-mailem o dodací lhůtě. Nesouhlasí-li kupující s touto lhůtou, oznámí to neprodleně e-mailem (shop@ucernelabute.cz) či telefonicky prodávajícímu a objednávka tím zaniká.

Provozovatel internetového obchodu má omezenou velikost skladových zásob – zboží je dodáváno na základě objednávek.

Provozovatel internetového obchodu zasílá své zboží pouze v rámci České republiky a Slovenska. Do jiných zemí a států zboží nezasíláme!

 

4. Platební podmínky - poštovné a balné

Platba převodem nebo vkladem na účet prodávajícího

Platbu za zboží provede kupující bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet prodávajícího číslo: 1200344822 vedeného u banky ZUNO BANK AG, Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakousko, kód banky: 2310. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky. Zboží bude v tomto případě expedováno ve lhůtě 10 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího. Kupující je o připsání platby na účet prodávajícího vyrozuměn prostřednictvím emailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v registračním formuláři. Pokud nebude platba za objednané zboží připsána na účet prodávajícího do 30 kalendářních dnů, má prodávající právo objednávku jednostranně zrušit. Výši přepravného (poštovné) a balného prodávající účtuje dle kupujícím zvoleného způsobu přepravy dle následující tabulky (ceny jsou uvedeny vč. DPH):

 

Způsob přepravy Výše přepravného (poštovného) a balného
do 2kg 2kg - 3kg 3kg - 4kg 4kg - 5kg 5kg - 7kg 7kg - 8kg 8kg - 9kg 9kg - 10kg
Česká pošta a.s. - Cenné psaní 60,- -
Česká pošta a.s. - Cenný balík 80,- 90,- 105,-
Česká pošta a.s. - Na poštu 95,- 100,- 105,- 110,- 115,- 120,-
Česká pošta a.s. - Do ruky 105,- 110,- 115,- 120,- 125,- 130,- 135,-

 

Při zaslání zboží na Slovensko, výši přepravného (poštovné) a balného prodávající účtuje dle kupujícím zvoleného způsobu přepravy dle následující tabulky (ceny jsou uvedeny vč. DPH):

 

Způsob přepravy Výše přepravného (poštovného) a balného
do 2kg 2kg - 3kg 3kg - 4kg 4kg - 5kg 5kg - 7kg 7kg - 8kg 8kg - 9kg 9kg - 10kg
Česká pošta a.s. - Na poštu 275,- 280,- 285,- 295,- 300,- 305,- 310,-
Česká pošta a.s. - Do ruky 275,- 280,- 285,- 295,- 300,- 305,- 310,-

 

Platba převodem nebo vkladem na účet prodávajícího je dostupná pouze v rámci České republiky. Při zasílání zboží na Slovensko není platba převodem nebo vkladem na účet prodávajícího dostupná.

Dobírka při převzetí

Zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím Cenného psaní, Cenného balíku, balíku Na poštu nebo balíku Do ruky České pošty a.s., kupující platí za zboží pracovníkovi České pošty a.s. při převzetí zásilky. K ceně zboží je připočtena částka za přepravné (poštovné) a balné ve stejné výši jako při platbě převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. K této částce se dále připočítává doběrečné ve výši 60,- Kč vč. DPH.

Osobní odběr v kamenném obchodě

Osobní odběr objednaného zboží kupujícím v kamenném obchodě je možný poté, co je kupující vyrozuměn emailem, že objednané zboží je připraveno k odběru v kamenném obchodě a nebo po předchozí domluvě s prodávajícím, zpravidla následující den v otevírací době obchodu na adrese U černé labutě, BRAGUETTE s.r.o., Veleslavínova 339/16, 301 00 Plzeň. Platbu za zboží provede kupující přímo zaměstnanci prodávajícího. V případě osobního odběru zboží na prodejně se přepravné (poštovné) ani balné neúčtuje.

Další dodací podmínky

Jsou-li zasílány předměty těžší než 2 kg jako např. cínové odlitky sošek, může být sazba přepravného (poštovného) prodávajícím zvýšena. Jsou-li zasílány předměty křehkého charakteru jako například výrobky z keramiky nebo skla, je sazba přepravného (poštovného) prodávajícím zvýšena o 25,- Kč vč. DPH (tzv. příplatek za křehké). O tomto navýšení informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mail, který kupující uvedl v registračním formuláři.

Je-li výše objednávky vyšší než 10.000,– Kč vč. DPH, není přepravné účtováno.

V případě zaslání zboží na Slovensko, bude faktura vystavená v českých korunách a pro platbu dobírky v Euro bude automaticky přepočtena přepravcem vždy platným aktuálním kurzem dle přepravních a dodacích podmínek přepravce.

Na vyžádání zašle prodávající kupujícímu číslo balíku, kterým je objednané zboží kupujícímu dopravováno. Pohyb balíku lze pak on-line sledovat na www.ceskaposta.cz. Česká pošta a.s. se pokusí o jedno dodání přímo na uvedenou adresu – pokud nikoho nezastihne, bude mít kupující ve schránce upozornění a balík bude uložen nejméně po dobu 7 dní na jeho poště (v závislosti na zvoleném druhu přepravy).

Ve snaze předejít nesrovnalostem ve způsobu a rychlosti doručení si prodávající dovolujeme upozornit kupujícího, že při způsobu doručení zboží prostřednictvím České pošty a.s., může v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu přepravy dojít v doručení zásilky k časové prodlevě až 5 dnů od potvrzeného data odeslání způsobené interními podmínkami doručování České pošty a.s. Pokud ani pátý den kupující neobdrží informaci o uložení zásilky na poště, je velmi pravděpodobné, že poštovní doručovatel zapomněl avízo doručit. Kupující toto ověří rovnou na své poště, nebo neprodleně kontaktujte prodávajícího. V případě volby dodání balíkem Do ruky nebo balíkem Na poštu je doba dodání garantována Českou poštou a.s. - následující pracovní den ode dne podání zásilky. Na vyžádání zákazníka může prodávající zajistit za příplatek 15,- Kč vč. DPH k volbě dodání zásilky cenným balíkem službu pilné též s garantovanou dobou dodání zásilky - 2 pracovní dny ode dne podání zásilky. Tato služba je prodávajícím poskytována individuálně pouze na základě oboustranné dohody prodávajícího s kupujícím.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy - storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, úprava zboží dle požadavků kupujícího (např. zhotovení loga) atp.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo podle §53 odst. 6 novely zákona č. 367/2000 Sb., kterým se mění občanský zákoník ve znění pozdějších přepisů, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a včetně všech dokumentů (návodů, záručních listů atp.) a případných dárků (bonusy za překročení limitu objednávky, atd..) poslat zpět v uvedené lhůtě – rozhodující jsou datum doručení a datum odeslání zboží zpět prodávajícímu.

Kromě případů uvedených v §53 odst. 7 zákona č. 367/200 Sb., kterým se mění občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nemá dále kupující právo od smlouvy odstoupit v případě, když bude evidentně zřejmé, že zahájil používání zboží. Zboží může být zabaleno v obale opatřeném speciální pečetí. V případě, že bude tento obal nebo pečeť porušena, bude prodávajícím na zboží nahlíženo tak, že bylo již kupujícím používáno. Takto znehodnocené zboží se stává pro prodávajícího dále jen obtížně prodejným. Na zboží, které bude vykazovat známky používání kupujícím, bude v tomto případě nahlíženo jako na reklamaci a prodávající bude postupovat jako v případě reklamace zboží či rozporu s kupní smlouvou (viz. kapitola 6. Reklamace a záruka těchto Všeobecných obchodních podmínek).

Zboží, které kupující vrací zpět, nezasílá prodávajícímu na dobírku. Prodávající doporučuje kupujícímu jen jeho pojištění po dobu přepravy. Po obdržení a kontrole vráceného zboží prodávajícím, prodávající obratem kupujícímu (zákazníkovi) zašle dobrobis na uvedenou částku. Po jeho potvrzení vrátí prodávající zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Pokud je částka zasílána poštovní poukázkou, je částka snížena o 30,– Kč z důvodu poštovního poplatku. Při převodu na účet nebo vrácení zboží v kamenném obchodě je kupujícímu (zákazníkovi) vrácena celá částka.

Poštovné prodávající nevrací!

Pokud prodávající zjistí poškození vráceného zboží, navrhne kupujícímu buď vrácení adekvátní částky, nebo zaslání zboží zpět. Kupující nemůže odstoupit podle §54 odst. 7 zákona č. 367/2000 Sb. od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (kupujícího) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu pro vyřízení objednávky uvedeném v odstavci 3. Dodací podmínky těchto Všeobecných obchodních podmínek z důvodu, že zboží je již vyprodané či doposud nedodané prodávajícímu od dodavatele zboží či zboží, jehož prodej je ukončen, bude zbývající část objednaného zboží dodána kupujícímu (zákazníkovi) v náhradním, kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím potvrzeném a odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude kupující (zákazník) vyrozuměn prodávajícím prostřednctvím kontaktních prostředků uvedených kupujícím v registračním formuláři.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Bez udání důvodu v případě, že se prodávajícímu nepodařilo ve lhůtě 10 pracovních dní od přijetí objednávky internetovým obchodem Středověký jarmark U Černé labutě zkontaktovat kupujícího pomocí kontaktních údajů uvedených kupujícím v registračním formuláři z důvodu potvrzení a odsouhlasení objednávky kupujícím nebo z jiných důvodů ovlivňujících kladné vyřízení objednávky prodávajícím. Dále pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na jeho adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od stornování objednávky ze strany prodávajícího.

6. Reklamace a záruka

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Pokud kupující zjistí závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, oznámí tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, písemně na adresu uvedenou na faktuře nebo telefonicky na telefonním čísle +420 777 681 409, či na e-mail shop@ucernelabute.cz. Po uplynutí této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím, objednaném množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

Práva ze záruky

Na veškeré zboží, je-li kupující spotřebitel, se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím, pokud není uvedeno jinak.

Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží (tzv. doba expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se poskytnutá záruka nevztahuje. Záruka se též nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Většinou se jedná o keramické, skleněné nebo proutěné výrobky, které svou povahou patří mezi křehké zboží.

Záruka se dále nevztahuje na:

 • vady vzniklé při přepravě zboží (za vzniklou škodu odpovídá dopravce),
 • vady vzniklé běžným používáním,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Zjistí-li kupující na zboží takovou vadu, může využít některou z následujících možností vyplývajících z jeho práv.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li zboží současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Ve svém oznámení musí kupující (zákazník) uvést jaké vady, kdy a kým byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat..

U osobního odběru v kamenném obchodě musí být zboží kupujícím (zákazníkem) ihned řádně zkontrolováno. Převzetím zboží zákazník stvrzuje jeho nezávadnost (není poškozené, odřené, prasklé a nechybí žádná jeho součást). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Případné reklamace vyřizuje prodávající k spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem ČR. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující je o uznání reklamace prodávajícím vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, v závislosti na tom, jaké odpovídající kontakty uvedl v registračním formuláři. Při kladném vyřízení reklamace je volbou kupujícího (zákazníka), zda chce vrátit zpět uhrazenou částku včetně či zaslat jiné zboží jako výměnu. Poštovné prodávající nevrací!

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zboží se při reklamaci posuzuje v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR. Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením kupujícím (zákazníkem).

Postup při reklamaci:

 1. Kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně.
 2. Kupující zašle zboží (nikoliv na dobírku) na adresu prodávajícího – poštovné hradí kupující (zákazník).
 3. Kupující do zásilky uvede důvod reklamace a svojí adresu.
 4. Kupující přiloží doklad o nabytí reklamovaného zboží v tomto internetovém obchodě.

Pokud se jedná o vadu nebo poškození evidentně způsobené přepravou, je kupující povinen zboží od přepravce nepřevzít a o této skutečnosti přímo s přepravcem zahájit řízení škodní události a dále informovat prodávajícího o zahájení reklamačního řízení s přepravcem. Česká pošta s.p. přijme reklamaci jen tehdy, jestliže je uplatněna při dodání poštovní zásilky nebo ve lhůtě dvou pracovních dní po jejím dodání. V tomto případě kupující musí předložit poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána. Reklamovat je tedy nutno u přímo pošty kupujícího, přičemž je nezbytné celou zásilku včetně obalu předložit poště k prošetření a zjištění možných příčin škody a nároků na náhradu škody. Kupující (zákazník) musí sepsat s Českou poštou s.p. reklamační protokol. Je to nezbytná podmínka, aby mohla být reklamace o poškození během doručení Českou poštou s.p. uznána. Bez reklamačního protokolu nemá kupující (zákazník) nárok na nové zboží. Jakmile prodávající obdrží od kupujícího zprávu zprávu o reklamaci s Českou poštou s.p., spojí se s kupujícím a dohodneme s ním další postup.

Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Středověký jarmark U Černé labutě prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy, atd...) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy BRAGUETTE s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Osobní údaje nebudou použity pro reklamní účely.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel internetového obchodu Středověký jarmark U Černé labutě zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, BRAGUETTE s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu tak, aby bylo možné bezproblémové doručení zboží

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu Středověký jarmark U Černé labutě dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů uchovávaných v elektronické podobě z databáze (zrušení registrace) a to formou e-mailové zprávy zaslané na adresu shop@ucernelabute.cz. Osobní data uvedená např. na fakturách či dodacích listech budou nadále uchovávána v souladu s legislativními předpisy platnými v České republice resp. Evropské unii.

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Zákazník je povinen nenechávat toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně k zneužití jeho registrace a jeho registračních a osobních údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel internetového obchodu Středověký jarmark U Černé labutě nenese žádnou odpovědnost.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu. Platná verze těchto Všeobecných obchodních podmínek je vždy zveřejněná a dostupná na tomto internetovém obchodě v sekci Informace/Všeobecné obchodní podmínky

Odesláním elektronické objednávky resp. zaškrtnutím políčka o souhlasu v registračním formuláři před odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu Středověký jarmark U Černé labutě, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Prodávající a kupující se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku v platném znění dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Všechny spory, které vzniknou ze smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky, k.s., IČ: 27606694, se sídlem v Praze, a jmenovaným v souladu s Jednacím řádem, Poplatkovým řádem a dalšími pravidly rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky publikovanými na www.rozhodcisoud.net, se kterými se Prodávající a Kupující před uzavřením kupní smlouvy seznámili a vyslovili výslovný souhlas s tím, že podle nich bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2013.